Ubytování Schartner WagrainNapi¹te nám e-mailStruktura strátnek Schartner Wagrain   

Virtuální prohlídka apartmentu Schartner Wagrain

Virtuální prohlídka

Ještě jste u nás nebyli? Teď nás můžete navštívit pomocí virtuální prohlídky.

Virtuální prohlídka apartmentu Schartner WagrainVíce ...
Cesta do Wagrain, jak se k nám dostanete

Příjezd do Wagrain
Cestovní informace - příjezd autem nebo vlakem. Všechny cesty jsou velmi jednoduché a jasné.

Cesta do Wagrain, jak se k nám dostaneteVíce informací ...
W-lan Verbindung für Gäste

Zima
Hlavní doménou naší lokality jsou pøedevším zimní sporty a to díky perfektnì upraveným sjezdovkám a šipkovému vybavení pro tyto sporty.

Fantastická lokalita pro ly¾e.
Svìtovému rekordu podezøele se prezentuje Wagrain v zimì. V srdci Salzburgského sportovního svìta, v 850 m. nad moøem polo¾ený Wagrain je ideální výchozí bod k fantastickým sjezdovkám a tùrám. 350 km sjezdovek a pøes 100 lanovek, nemluvì o 220 pohádkových kilometrech pro bì¾kaøe. Bezplatné lyøaøské autobusy pøispívají k tomuto neobvyklému kouzlu ly¾aøských tras.

Pro ka¾dého nìjaké pøekvapení.
Jestli na snowboardu nebo karvingových ly¾ích, jestli pro zaèáteèníka nebo špièkového sportovce, všechny oèekává radostný ¾ivotní zá¾itek. Na krytém koupališti (Wasserwelt AMADE), na kluzišti, na dvou sáòkaøských dráhách nebo 20 kilometrech zimních vandrovních cest. Pøedevším nadchnou naše hosty romantické jízdy na saních s konských potahem.

To nejlepší co Vás jen napadne.
V Salzburgském sportovním svìtì je zima "horká". A to od listopadu do dubna. Nejen pro milovníky turbulentního ly¾aøského cirkusu, ale i pro všechny, kteøí se dovedou tìšit z tichých krás Slazburgské zimyLéto
Na co jen si vzpomenete, tenis, rybaøení, turistkické cesty, horolezectví, cyklistické cesty, cesty pro tùry na horském kole, pøírodní plovárna aj.

Od samoty po kulturu.
V 850 metrech nadmoøské výšky je polo¾ena mezi kouzelnými horskými steskami, pastvinami a horskými chatami Salzburgského sportovního svìta - obec svìtového jména WAGRAIN. Místo k odpoèinku, zá¾itku a nabrání èerstvých sil. Uprostøed neporušené pøírody, schùdného pohoøí - 140 km vandrovních a procházkových cest a stezek; pozoruhodností, pøírodních jevù, kulturních akcí a zábavy. Je lehké nechat se unést.

Kvìtiny kam se podíváš.
Mezinárodnì vyznamenaná "kvìtinová obec" WAGRAIN je známá na jednu stranu jako tradièní a zvyková, po stránce druhé, ale patøí k nejmodernìjším turistickým lokalitám, které zde host oèekává. Krásy kvìtin a kulturních památek - Joseph Mohr (Tichá noc) a Karl Heinrich Wagerl jsou takté¾ pro mnohé lákadlem.

Vlny jako u moøe.
Zvláštní za¾itek - koupání, sauna, vnitøní bazén (umìlé moøské vlny), Whirlpool, kanál s horskou bystøinou a senzaèní vodní skluzavka se svìtelnými, zvukovými a videoefekty. Pro malé hosty je samozøejmostí dìtský bazén. Celoroèní provoz.